Mokymo įstaigos valdymo sprendimai

Sprendimai

 • Tvarkaraščių sudarymas
 • Klasių, turto rezervavimas
 • Sutarčių sudarymas su klientais
 • Personalo užimtumas
 • Individualios pamokos

Funkcionalumas

 • Padeda sudaryti tvarkaraščius – tvarkaraštis pateikiamas kalendoriaus pagalba, lengvai redaguojamas
 • Turto rezervavimas – padeda rezervuoti pamokoms klases, rasti dar neužimtą klasę
 • Mokytojų užimtumas – fiksuojamas mokytojų darbo laikas, spausdinamos dirbto laiko ataskaitos
 • Stebimas pamokos dalyvių lankomumas – žymima ar atėjo dalyvis ar ne, pastabos.
 • Sukurta Odoo – tarptautinės sistemos verslui pagrindu.
 • Galima prijungti automatinių sąskaitų faktūrų išrašymo modulį

Galite išbandyti demo versija!

Jeigu norite prisijungti prie demo versijos spauskite čia!

Prisijungimo duomenys:

Duomenų bazė: training
Naudotojas:       ingap
Slaptažodis:       DEMO11

Mūsų produktais jau naudojasi!

Diegiant šį modulį teikiame:

 • Sistemos paruošimas ir įdiegimą
 • 2 valandų personalo apmokymus
 • 1 mėnesio pagalba nuotoliniu būdu iškilus klausimams
 • Programos dokumentacija

Yra galimybė programinę įrangą nuomotis!

Nusipirkus pamokų valdymo sprendimus teikiame jos priežiūros paslaugas!